VELUX kardinate garantii

 

 
 Garantii

 

VELUX Eesti OÜ annab internetipoes müüdavatele toodetele 3 (kolme) aastase garantii vastavalt VELUX Eesti OÜ garantiitingimustele. VELUX Eesti OÜ kõrvaldab garantii korras toodetes Teile üleandmisel esinevad puudused, mis tulenevad materjali- ja tootmisvigadest ning struktuurivigadest, võimaldamaks toote sihtotstarbelist kasutamist.

Garantii

Garantii alla ei kuulu muuhulgas tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

•transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote Teile üleandmist;
•toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
•toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
•toote muutmisest;
•sobimatute varuosade või lisatarvikute kasutamisest tootel;
•muudel põhjustel, mis ei ole materjali-, tootmis- ega struktuurivead.
Samuti ei kuulu garantii alla toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.). Garantiitähtaeg, garantii ulatus, garantiist tulenevate õiguste teostamise kord ja garantiiga mittehõlmatud puudused on täpselt kindlaks määratud VELUX'i garantiitingimustes. 

 

Kontaktandmed

Tel. +372 884 0919

E-post: velux.eesti@velux.com

VELUX klienditeeninduse lahtiolekuajad
Kontor Ülemiste tee 3, Tallinn. Esmaspäevast reedeni kell 9.00 - 17.00